Bra att veta om Närdaghemmet

Närdaghemmets förskola är ett föräldrakooperativ i Svartbäcken med verksamhet sedan 1974. Verksamheten bedrivs dels i lokaler på Swedenborgsgatan 31 där förskolebarnen går, dels hemma hos dagbarnvårdarna inom den pedagogiska omsorgen, där de yngre barnen går.

Trivsam miljö

Förskolan är inrymd i ett mysigt gammalt hus i tre våningar på Swedenborgsgatan 31. Den ursprungliga rumsindelningen är bevarad och i trädgården finns sandlåda, lekstuga och andra leksaker som gör det lätt att gå ut och leka en stund. Där finns även äppelträd som ger mellanmål under hösten och skugga soliga dagar. Om barnen vill leka på större ytor utomhus finns Stiernhjelmsparken och Jarlaparken att tillgå alldeles i närheten.

Dagbarnvårdarna har större delen av sin verksamhet förlagd till sina hem och i närmiljön där omkring. I nuläget har vi en dagbarnvårdare som bor i Löten (mellan ICA och Tycho Hedéns väg).

Miljöpolicy

Förskolans miljöpolicy innebär att vi arbetar långsiktigt och kontinuerligt med ett hållbart förhållningssätt gentemot miljö, mat, energi och resurser.

Sedan 2012 har vi varit med i nätverket Grön Flagg som drivs av Håll Sverige Rent. På förskolan jobbar vi aktivt tillsammans med barnen med t ex källsortering och minskat matsvinn. År 2013 blev förskolan Grön Flagg-certifierad. Just nu pågår projektet ”Giftbanta förskolan”, där vi enligt Uppsala kommuns riktlinjer och mål jobbar vi för att förebygga och minska barnens exponering av ohälsosamma ämnen i vardagen. Det innebär att vi ständigt inventerar vår miljö och sorterar ut leksaker och annat som kan läcka skadliga kemikalier.

Pedagogerna

Personalen har lång pedagogisk erfarenhet och arbetar med stort engagemang i de olika barngrupperna. Kontinuiteten i verksamheten är mycket god, all personal arbetat länge inom den föräldradrivna förskolan och uppskattar att jobba i nära samarbete med föräldrar.

Din roll som förälder

Som förälder till barn som går på Närdaghemmet har Du en viktig roll i verksamheten. Familjer som inte är representerade i styrelsen ingår i arbetsgruppen Hus & Hem. Alla föräldrar deltar i en städdag per termin på våren och hösten. För föräldrar till barn som går på förskolan innebär det också veckostädning av förskolan 1 – 2 gånger per termin, jourtjänstgöring under personalens planeringsmöten 1 – 2 gånger per termin (fredag kl 07:30 – 09:00), samt anordnande av en årlig julgransplundring.

Öppettider

Det är viktigt att vara införstådd med att öppettiderna mellan förskola och den pedagogiska omsorgen skiljer sig åt. Förskolans öppettider (på Swedenborgsgatan) är kl 07:30 – 17:30, medan dagbarnvårdarnas öppettider är kl 08:00 – 16:00.

Barn till föräldalediga

Närdaghemmet erbjuder barn till föräldralediga eller arbetssökande barnomsorg motsvarande 20 timmar per vecka (fr o m 2016-08-01).

Uppflyttning

Det är bra att känna till att uppflyttning av barnen från den pedagogiska omsorgen till förskolan inte sker automatiskt när barnet fyllt tre år. Även andra faktorer spelar in och måste tas hänsyn till, som t ex barnets utveckling, samt att det blir balans i barngruppernas sammansättning och storlek, både på förskolan och hos dagbarnvårdarna.

Välkommen att höra av Dig till forskolechef@nardaghemmet.se för mer information!