Närdaghemmets förskola i Uppsala

Uppsalas äldsta föräldrakooperativ

Utbildningen på Närdaghemmet

Undervisningen på förskolan utgår bland annat från förskolans styrdokument såsom förskolans läroplan och skollagen, förskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” (Lpfö 18)

 

Målsättning

På Närdaghemmet arbetar vi för att alla barn som går här ska känna att glädje och positiv anda i allt vi gör. Alla barn ska alltid känna sig sedda och hörda, värdefulla, trygga och självständiga. Man ska få uppskattning för den man är och våga vara sig själv. Alla barn på förskolan har samma värde och alla barn uppmuntras att våga uttrycka sina känslor och åsikter. Barnens nyfikenhet, styrkor och kompetenser är grunden till lärandet och pedagogerna ser till att barnen får tid och rätt verktyg för att utforska och utveckla dessa. Här ska alla barn känna att de kan och lyckas samt göras redo för livet som nyfikna och starka individer.

pexels-photo-4090006
IMG_0442

Värdegrund

På Närdaghemmet genomsyras allt arbete med barnen av värdegrunden. Här arbetar pedagogerna för en demokratisk miljö där alla får vara med och påverka. Det finns en likabehandlingsplan där ett tydligt arbete mot diskriminering och kränkande behandling finns beskrivet.

Vår värdegrund visar sig såhär

 • Vi har ett tillåtande klimat där alla får växa och utvecklas som individer.
 • Vi ser varandras olikheter som tillgångar
 • Alla ska få en förståelse för allas lika värde
 • Vi lyssnar på varandra
 • Vi respekterar varandra
 • Vi har ett trevligt bemötande mot varandra
 • Vi bekräftar varandra
 • Vi visar omtanke
 • Alla ska känna sig trygga
 • Alla har rätt till delaktighet och inflytande
 • Vi pratar mycket om hur man är en bra kompis
 • Vi uppmuntrar nyfikenhet
 • Alla barn och vuxna ska känna glädje på förskolan

Trygghet och trivsel

Vi arbetar aktivt med trygghet och trivsel på vår förskola. Bland annat genom att:

 • Ha ett positivt bemötande mot barn, vårdnadshavare och pedagoger.
 • Att vara nära barnen, lyssna, trösta, hjälpa till i konflikter.
 • Ha en inbjudande miljö som utmanar och lockar till lek.
 • Ha en nära kontakt till vårdnadshavare.
 • Se till att en pedagog finns hela tiden i närheten av barnen och presenterar miljön och omgivningen.
 • Hjälpa till i kompiskontakten.

Undervisning

I läroplanen står det att undervisning ingår i utbildning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

Det är precis så Närdaghemmet ställer sig till begreppet undervisning. Här arbetar medvetna pedagoger och undervisningen sker hela tiden i alla möten med barnen och i leken. Detta är den spontana undervisningen

På Närdaghemmet arbetar pedagogerna även med planerad undervisning och den sker under delar av dagen och då finns det en planering med syfte och mål. Mycket av den planerade undervisningen kopplas till det projekt förskolan/avdelningen arbetar med just nu. När pedagogerna gör sin planering finns alltid barnens intresse och initiativ med som utgångspunkt. Undervisningen utvärderas och analyseras systematiskt för att pedagogerna ska se hur de på bästa sätt kan fortsätta att utmana och locka barnen i deras lärande samt synliggöra deras progression.

Inskolning

 • På Närdaghemmet har vi inskolning där vårdnadshavaren tillsammans med sitt barn deltar i förskolans aktiviteter. Vi pedagoger erbjuder barnen aktiviteter tillsammans med de andra barnen och miljöer som inspirerar till glädje, nyfikenhet och utforskande. Därigenom vill vi skapa relationer, trygghet och lärande.
 • Inskolningen anpassas efter varje barns behov.
 • För oss är det viktigt med trygga vårdnadshavare och trygga barn.
 • Efter ca 1 månad erbjuder vi ett inskolningssamtal.
 • Styrelsen bjuder vi in de vårdnadshavare som fått plats hos oss till ett informationsmöte.

Förskolans lärmiljöer

Lärmiljöerna är skapade efter barngruppens behov och intresse samt pågående projektarbeten. Vi arbetar för att ha en inbjudande, tillåtande, utforskande, lustfylld och inspirerande miljö med tillgängligt material. Vi ser lärmiljöerna som föränderliga och att barnen är delaktiga i dess utformande.

Preschooler boy is exploring nature with magnifying glass. Little child is looking on leaf of fern with magnifier. Summer vacation for inquisitive kids in forest. Hiking. Boy-scout
IMG_0505
Close up children hands in circle on the table painted with water colors

Hur förskolan arbetar med läroplanens målområden

Normer och Värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang

 Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 •  öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.


Hur strävar vi mot dessa mål på Närdaghemmet?

 • Vi lyssnar på varandra och alla ska få chansen att få sin röst hörd.
 • Vi delar in barnen i mindre grupper när det finns möjlighet.
 • Vi visar hänsyn till varandra och tar ansvar för allt omkring oss.
 • Vi har en ständig dialog med barnen om hur vi ska vara mot varandra och hur man är en bra kompis.
 • Vi arbetar för att barnen ska få en förståelse för allas lika värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
 • Vi arbetar med att barnen ska respektera varandra och även själva kunna sätta gränser.
 • Vi strävar efter en trygg miljö för alla barn och vuxna på förskolan.
 • Det finns alltid närvarande pedagoger som kan stötta och vägleda barnen i deras samspel med varandra.
 • Vi arbetar med ”Kompisböckerna” och utgår till viss del från dess lärarhandledning där det beskrivs hur man kan arbeta med barnen om frågor inom normer och värden.

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
 • fantasi och föreställningsförmåga,
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.


Hur strävar vi mot dessa mål på Närdaghemmet?

Språk och Kommunikation

 • Vi vill ge barnen en positiv inställning till litteratur och ge dem en bred förståelse kring hur man kan använda böcker.
 • Vi skapar möten för barnen där kommunikation uppmuntras, både i mindre och större sammanhang.
 • Vi ger utrymme för samtal och ger barnen tid att förklara och berätta.
 • Vi pedagoger använder ett nyanserat språk för att medvetet utöka barnens ordförråd.
 • Vi utvecklar ständigt våra lärmiljöer för att uppmuntra barnen till att arbeta med språk och kommunikation. Även skriftspråket finns synligt i lärmiljöerna för att inspirera barnen.
 • Vi erbjuder material och aktiviteter kopplat till området.
 • I våra projekt med barnen vävs dessa mål in.
 • Vi varierar utbudet av litteratur och dessa finns alltid tillgängliga för barnen i en inbjudande miljö.
 • Vi läser mycket för barnen och kompletterar även högläsningen med boksamtal.
 • Vi använder oss att olika rekvisita vid högläsning och berättande, exempelvis flanosagor eller sagolådor/påsar.
 • Vi dramatiserar med barnen i leken eller i undervisningen, ibland med litteratur som grund.
 • Vi lyssnar på musik och rör på kroppen.
 • Vi använder inläsningstjänsten ”Polyglutt” tillsammans med barnen där det finns ett stort utbud av litteratur.
 • Vi använder TAKK som stöd i vissa situationer och för att skapa möjligheter för de barn som ännu inte har det verbala språket.
 • Vi sjunger och ramsar mycket med barnen.
 • Vi synliggör flerspråkighet genom exempelvis sånger, enklare fraser eller räkneord, ordbilder. Vi använder ibland lärplattan som stöd i detta arbete.

Matematik

 • Vi synliggör matematiken för barnen i alla vardagssituationer på förskolan.
 • Vi arbetar medvetet med taluppfattning.
 • Vi använder matematiska begrepp, former och siffror i samtal och i leken med barnen.
 • Vi arbetar med matematik i för barnen meningsfulla sammanhang och väver oftast in det i våra projekt.
 • Matematik synliggörs i sånger och ramsor.
 • Vi erbjuder en lärmiljö där matematik är synligt och där det finns anpassat material tillgängligt för barnen att utforska.
 • Vi ger barnen tillgång till digitala hjälpmedel för att utveckla sin matematiska förmåga.

Naturvetenskap och Hållbarhet

 • Vi går använder oss mycket av närmiljön utanför förskolan för att barnen ska få en bredare och mer varierad utemiljö. Vi går regelbundet till skogen där barnen får utforska och lära sig om djur och natur.
 • Vi studerar tillsammans med barnen djur, växter och årstidsväxlingar.
 • Vi pratar om allemansrätten och vikten av att ta hand om vår natur.
 • Hälsa och välbefinnande arbetar vi med genom att röra oss mycket, leka, dansa, vara ute mycket naturen mm. Vi har varje år även en hälsovecka på förskolan där detta lyfts ytterligare.
 • Vi använder ett utforskande arbetssätt där vi samtalar med barnen kring frågor som lyfts.
 • Pedagogerna utforskar tillsammans med barnen.
 • Vi tar med oss naturen in på förskolan där den kan fungera som skapandematerial, utforskande material och mycket mer.
 • Vi ger barnen en grund i ett hållbarnhetstänk där vi samtalar mycket om hur vi ska vara varsam om vår miljö och vår natur. Här kommer även återvinning och återbruk in.
 • Vi deltar i projektet ”Håll Sverige rent” där vi anordnar en skräpplockardag och fokuserar på temat under 1-2 gånger/termin.
 • Vi genomför experiment med barnen och utforskar enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen för att väcka barnens nyfikenhet och uppmuntras att sätta ord på sina hypoteser och teorier.
 • Faktaböcker finns tillgängliga för barnen både i lärmiljöerna och digitalt i Polyglutt.

Skapande och Teknik

 • Vi ger alla barn möjlighet att undersöka teknik i vardagen genom olika material som finns tillgängliga i förskolans lärmiljöer, på gården och i parker/skog.
 • Vi har mycket bygg och konstruktionsmaterial tillgängligt för barnen där de kan bygga, skapa och konstruera. Exempelvis magneter, klossar, lego mm.
 • Det finns en ateljé på båda avdelningarna där varierat skapandematerial finns tillgängligt för barnen. Exempelvis papper, saxar, målarmaterial mm.
 • Skapande sker både i den fria aktiviteten men även i den planerade undervisningen.
 • Pedagogerna uppmuntrar barnen att prova nya bygg och skapandetekniker och introducerar löpande nya sätt.
 • Vi skapar och bygger både med färdigt material men även med återbruksmaterial. Vi använder oss även av annat material såsom sand, vatten, lera, ris och snö för att utforska och skapa.

Lek

 • Vi arbetar medvetet med att ständigt främja och uppmuntra leken.
 • Vi ger barnen tid och utrymme för lek.
 • Lärmiljön är utformad för att locka till lek och lärande och materialet är placerat på barnens nivå. Lekmaterialet varierar för att främja och utveckla leken.
 • Det är närvarande pedagoger som finns till stöd i leken vid behov.
 • Pedagogerna låter barnen själva styra leken men kan använda sig av guidad lek när det behövs.

Barns delaktighet och inflytande

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Hur strävar vi mot dessa mål på Närdaghemmet?

 • Vi respekterar barnens åsikter och bemöter dem i största möjliga mån.
 • Vi utvärderar tillsammans med barnen efter olika aktiviteter.
 • Vi uppmuntrar barnens vilja till samarbete där de får möjlighet att lyssna på och respektera varandras åsikter.
 • Pedagogerna anpassar och utformar undervisningen och projektarbetet utifrån barnens intressen, förmågor och behov genom observationer, reflektioner med barnen.
 • Vi delar in barnen i mindre grupper under dagen utifrån val, intresse, lust och projekterande.
 • Vi uppmuntrar barnen att tro på sig själva och sin förmåga att klara saker själva eller ta hjälp av en vän till exempel vid matbordet och vid påklädning.
 • Vi ger barnen förtroende, utifrån sin förmåga, att ta ansvar för sina val.
 • Vi hjälper barnen att utveckla sitt ord- och begreppsförråd för att de ska kunna förmedla hur de tänker/känner i olika situationer.
 • Förskolan har lärmiljöer samt varierat material som byts ut kontinuerligt utifrån vad barnen visar intresse och behov för.
 • Lärmiljöerna och materialet är tillgängligt och synligt för barnen.
 • Vi ger barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva och att de kan, tänker efter hur vi bemöter och tilltalar varandra och lyfter det positiva.
 • Vi tycker att känna inflytande över sin egen vardag är en viktig del i att känna sig delaktig i samhället.

Förskola/Hem

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Hur strävar efter detta på Närdaghemmet?

 • Vi har ett nära samarbete med alla vårdnadshavare där daglig kommunikation uppmuntras vid lämning/hämtning.
 • Vi involverar vårdnadshavarna i vissa projekt.
 • Alla barn och föräldrar ska få en trygg inskolning och få all viktig information i god tid innan barnet börjar. Inskolningen sker enligt föräldrainskolningsprincipen och anpassas efter barnets behov.
 • Vi erbjuder inskolningssamtal efter inskolningen.
 • Vi erbjuder utvecklingssamtal 1 gång/år samt vid behov/önskan.
 • Vi bjuder in alla vårdnadshavare till möte 1 gång/år.
 • Vi bjuder in till trivselaktiviteter, ex Lucia, sommarfest.
 • Vi delger information om undervisning och verksamhet regelbundet på unikum både på gruppnivå och individnivå.
 • Göra vårdnadshavarna delaktiga i brukarenkäten som skickas ut, resultatet används sedan som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Övergång/Samverkan

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Hur strävar vi efter detta på Närdaghemmet?

Vi fyller i en övergångsblankett på våren för de barn som ska börja förskoleklass. Denna ska, om vårdnadshavarna godkänner, skickas till mottagande skola.

Vi erbjuder ett samtal med vårdnadshavarna inför övergång till förskoleklass.

Vid behov bokas ett överlämningssamtal in med mottagande skola.

Ibland erbjuder skolans personal ett samtal eller möte gällande övergången.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas tillvara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram

Hur strävar vi efter detta på Närdaghemmet?

Vi har ett pedagogiskt årshjul/kalendarium för att fastställa och tydliggöra vårt systematiska kvalitetsarbete på förskolan. För att kunna göra detta är detta några av de delar som finns med i detta:

 • Årshjul/Kalendarium revideras varje år.
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Pdk). Denna arbetas med systematiskt och utvärderas och revideras varje år.
 • Förskolans verksamhetsplan. Denna revideras varje år och kompletteras med nya utvecklingsmål.
 • Veckomöten för pedagoger där planering och utvärdering ingår för att utveckla förskolans kvalitet och undervisning.
 • Projektplanering
 • Relationsschema
 • Självskattning
 • Månadsutvärdering
 • Terminsutvärdering
 • Årsutvärdering
 • Kvalitetsanalys, rektor
 • Handlingsplan Brukarenkät
 • Enkäter till vårdnadshavare
 • Möte med vårdnadshavare
 • Dokumentation på gruppnivå varje vecka i gruppens lärlogg på Unikum.
 • Dokumentation i barnets enskilda lärlogg några gånger/termin.
 • Pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen.
 • Dokumentation på förskolans väggar där verksamheten och undervisningen synliggörs. Denna sätts sedan in i avdelningens pärm för barnen att använda i vidare reflektioner.

Utöver detta finns även systematisk brandskyddsplan, skyddsronder, Utbildningar inom exempelvis HLR med.

Baby toddler early development. Wooden stack and count rainbow colored learning game. Child learn colors and numbers
Barn målar inget ansikte syns