Synpunkter och klagomål

Rutiner för hantering av synpunkter och klagomål på verksamheten för Närdaghemmet

Synpunkter, förslag och klagomål är viktiga för att utveckla vår verksamhet! Vi på Närdaghemmets förskola vill därför uppmana dem som har synpunkter på vår verksamhet att delge oss detta så snart som möjligt. Detta kan ske muntligen till medlem av vår styrelse eller till vår förskolechef, som ansvarar för att skriva ned och föredra ärendet vid nästkommande styrelsemöte. Klagomål och synpunkter kan även med fördel meddelas skriftligen genom att fylla i och lämna in vår blankett för synpunkter och klagomål. Blanketten finns att ladda ner här.

Blanketten kan lämnas till förskolechefen eller läggas i ordförandes fack i källaren på Närdaghemmet alternativt skickas via e-post till förskolechef/styrelsens ordförande. Aktuella e-postadresser finns på Närdaghemmets adresslista. Det går även att lämna synpunkter direkt till kommunen via ett formulär på kommunens hemsida www.uppsala.se/utbildningbarnomsorg/synpunkter_klagomal/.

Klagomål och synpunkter hanteras av Närdaghemmets förskolas forum för samråd, som i det flesta fall utgörs av styrelsen för föreningen Nära Hem och stiftelsen Närdaghemmet. Barn och föräldrar liksom personal med synpunkter på verksamheten kan när som helst meddela dessa enligt rutinerna ovan, vilka sedan hanteras vid nästkommande ordinarie styrelsemöte. Om kontaktuppgifter angivits i anmälan ansvarar styrelsen för att personlig återkoppling sker när ärendet har behandlats. Om anmälan gjorts anonymt sker återkoppling via styrelsens protokoll.