Närdaghemmets pedagogiska verksamhet

Vår pedagogiska verksamhet utgår från läroplan för förskolan, likabehandlingsplanen och andra styrdokument för förskola. Vi arbetar efter anknytningsteorin. Verksamheten har 25 platser.

Trygghet och trivsel

Vi arbetar aktivt med trygghet och trivsel på vår förskola. Bland annat genom att:

 • Ha ett positivt bemötande mot barn, vårdnadshavare och pedagoger.
 • Att vara nära barnen, lyssna, trösta, hjälpa till i konflikter.
 • Ha en inbjudande miljö som utmanar och lockar till lek.
 • Ha en nära kontakt till vårdnadshavare.
 • Se till att en pedagog finns hela tiden i närheten av barnen och presenterar miljön och omgivningen.
 • Hjälpa till i kompiskontakten.

Anknytning i förskolan

Små barn behöver stora kunskaper hos pedagogerna för att må bra och utvecklas väl. Förskolans verksamhet ska vila på den forskning som finns, bland annat om hur barn knyter an och hur miljön, med relationen i fokus, skapar goda förutsättningar för utveckling, lek och lärande.

Tryggt anknutna barn:

 • Känner tillit till de vuxna
 • Kan bättre utveckla hela sin potential
 • Har tillgång till sin intelligens
 • Är ofta frimodiga
 • Kan lugnt och säkert utforska sin omvärld
 • Känner sig värdefulla
 • Tror på sig själva

Inskolning

Vi har heldagsinskolning som anpassas efter er och barnens behov. Inskolningsperioden är två veckor. Innan ni börjar erbjuds ni att komma på ett inskolningssamtal.

Arbete med likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen är ett levande dokument i vårt pedagogiska arbete. Vi har ett arbetsmaterial som är kopplat till vår plan och vi reviderar planen i maj varje år.

Hur arbetar vi med likabehandlingsplanen?

Vi inkluderar barnen i likabehandlingsarbetet i den dagliga verksamheten genom samtal, lek, diskussioner, dramalekar. Vi arbetar aktivt med olika diskrimineringsgrunder varje månad med alla på förskolan. Vi har en gemensam värdegrund som alla varit med att skapat.

Vi har högt i tak och tar tag i konflikter både mellan barn/barn och vuxna/vuxen direkt om de uppstår. Vi har en utarbetad konflikthandlingsplan för hur vi löser konflikter på förskolan. Vi tar vara på varandras olikheter och likheter genom att inbjuda allas idéer, funderingar och åsikter. Vi har majoritetsbeslut både på vuxen- och barnbeslut. Vi bjuder på oss själva och arbetar för att skapa roliga, oförutsägbara spännande upplevelser i vardagslivet

Barns delaktighet

 • Barn måste få vara delaktiga i sina läroprocesser.
 • Barn måste få lära sig genom att använda alla sina sinnen, utifrån ett forskande förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de vill undersöka.
 • Barn måste få göra detta tillsammans med andra barn och med hela sin omgivning (bra material, rum, vi pedagoger som lyssnar och utmanar barnen, vårdnadshavare som får vara delaktiga).
 • Barn måste få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig på, inte minst de estetiska och de empatiska förhållningssätt som barn använder i sitt lärande och utforskande av världen.

Hur arbetar vi med barns delaktighet på vår förskola?

Vi skapar goda förutsättningar för lärande genom att:

 • Vi dokumenterar barnens aktiviteter och lärstrategier för att få syn på vad vi ska arbeta med/erbjuda barnen fortsättningsvis.
 • Vi arbetar i projekt utifrån barnens intresse, lust och projekterande.
 • Vi delar in barnen i mindre grupper utifrån val, intresse, lust och projekterande.
 • Vi uppmuntrar barnen att tro på sig själva och sin förmåga att klara saker själva eller ta hjälp av en vän till exempel vid matbordet och vid påklädning.
 • Utomhus och i våra rörelselekar får barnen rika möjligheter till rörelse och motoriska övningar/lekar.
 • Vi uppmuntrar barnen att räkna, jämföra längd, vikt och former, men även att skapa djupare meningar inom matematiken genom att utforska mönster och former i omvärlden eller att arbeta med naturens kretslopp, experimentera med vatten osv.
 • Vi hjälper barnen att utveckla sitt ord- och begreppsförråd.
 • Barnen får möjlighet att prova många olika skapande material och verktyg, till exempel lera, färger, saxar, naturmaterial, hammare, såg och spik, limpistol m.m.
 • Barnen får rika möjligheter att utveckla sina ”hundra språk” tillsammans med pedagogerna på förskolan.
 • Vi hjälper barnen att sätta ord på sina känslor.
 • Vi utvecklar barnens empatiska förmåga.
 • Vi ger barnen en ökad kunskap om sin närmiljö.
 • Vi låter barnen reflektera över hur man är när man är en vän.

Vi arbetar med att vara utforskande pedagoger. Att hela tiden stanna kvar på barnets nivå och att synliggöra/reflektera/analysera över vårt eget förhållningsätt i olika situationer.

 • Vi lyssnar, dokumenterar, reflekterar och allt utgår från barnet/barnen
 • Miljön och atmosfären runt barnen är positiv, öppen och gillande så att barnen vågar testa och fundera och se sammanhang.
 • Genom upprepning i den vardagliga pedagogiska verksamheten
 • Genom vårt arbete med vår pedagogiska dokumentation UNIKUM.
 • Reflekterar med barnen, samtala, använda vårt pedagogiska verktyg i verksamheten med barnen.
 • Vi tycker att känna inflytande över sin egen vardag är en viktig del i att känna sig delaktig i samhället.

Hur stimuleras barnen att reflektera över sitt eget lärande?

I samlingar och under pedagogiska diskussioner i barngruppen. I reflektioner runt den aktivitet/händelse som berör det egna lärandet. Dessa samtal kan vara både i grupp och enskilt. Vi arbetar med upprepning. Vi fångar ögonblick från verkligheten och använder UNIKUM för att barnen ska se sitt eget lärande.

Hur planerar vi arbetssättet utifrån barnens nyfikenhet, behov och intresse?

Vi har pedagogiska diskussioner kring våra styrdokument på våra arbetslagsträffar. Vi arbetar med reflektion kring vårt och barnens arbete. Detta gör vi genom användning av våra planeringsunderlag:

 • Utmana, reflektera, utvärdera, gå vidare. Leker in kunskap. Utforskande miljö. Barnen lär sig i sammanhang. Ser lärande i alla sammanhang. Vi är goda förebilder – glädje smittar av sig.
 • Uppmuntrar och utmanar. Positiv feedback. Använder många uttrycksmedel. Variation.
 • Samarbetar med hemmet, tar hjälp av specialpedagog vid behov, diskuterar förhållningssätt i arbetslaget, reflekterar tillsammans, handlingsplan.

Hur är miljön och materialet – inspirationsmässigt?

Miljön är skapad efter barngruppens behov och intresse. Vi arbetar för att ha en inbjudande, utforskande, förunderligt, lustfyllt inspirerande miljö och material som ska hjälpa barnen i deras väg till att se sitt eget lärande.

Hur arbetar vi med lärande?

Lärandet sker hela tiden och i rutinsituationer, leken och i organiserade aktiviteter. Vi arbetar med att medvetandegöra barnen om lärandet genom att ställa frågor om hur de kan lära sig om ett visst intresse. Som pedagog lyfta lärandet genom att göra barnen uppmärksamma på vad/hur de lärt sig. Här använder vi oss av vår pedagogiska dokumentation. Vi fångar ögonblicken i stunden.