Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vision

På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Alla barn ska känna sig trygga att komma till förskolan. Vi vill förbereda barnen för framtiden genom att vara empatiska och hänsynsfulla mot varandra, djur och natur.

Bakgrund

Planen mot diskriminering och kränkande behandling främjar barnens lika rättigheter, motverkar diskriminering, förebygger och förhindrar trakasserier och annan kränkande behandling. I planen ska de åtgärder som planeras eller genomförs beskrivas. Planen ska årligen följas upp och utvärderas.

Arbetet utgår från förskolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Syftet är att förstärka respekten för allas lika värde.

Planerna utgår från

 1. Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen omfattar sju diskrimineringsgrunder: Kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsidentitet eller uttryck och ålder.
 2. FN Barnkonvention. Konventionen bygger på perspektivet att barnens bästa alltid skall komma i främsta rummet. Att staten har en skyldighet att skydda barnen mot alla former av övergrepp och andra former av skada som kan förekomma. (artikel 2, 3, 12, 19, 28)
 3. Lpfö 18: ”Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund…Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.”

Definitioner och begrepp

Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer utifrån olika grunder.
De sju diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning ,funktionshinder, könsidentitet eller uttryck och ålder.
Trakasserier: Ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är alltså diskriminering och kan utföras av
vuxna gentemot barn, mellan barn och barn eller mellan vuxna och vuxna.

Annan kränkande behandling: Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns värdighet. Vi främjar arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling genom:

Att aktivt stärka de positiva förutsättningar som finns för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår från förskolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Syftet är att förstärka respekten för allas lika värde samt främja barns lika rättigheter och möjligheter.

Vi förebygger trakasserier och annan kränkande behandling genom:

 •  Vi vuxna ska alltid finnas i barnens närhet.
 •  Alla vuxna har ansvar för samtliga barn och reagerar på alla former av kränkande behandling.
 •  Alla vuxna är goda förebilder genom att visa respekt för och hänsyn till varandra. På detta sätt fungerar vi som föredömen för barnen.
 •  Vi pratar med barnen om hur man är en bra kamrat och om att ingen får göra ett annat barn illa, varken i ord eller handling.
 •  Vi tror på barnens egen kompetens att lösa sina konflikter och står vid deras sida för att hjälpa dem försöka lösa dessa så långt de kan, i annat fall griper vi vuxna in.
 • Vi vill lära barnen att kunna uttrycka vad de vill, att säga nej och att lyssna på och respektera varandras åsikter.

Vi upptäcker trakasserier och annan kränkande behandling genom:

 •  Att en vuxen alltid finns i barnets närhet. Vi är även är observanta på de utrymmen där barn drar sig undan för att leka i lugn och ro.
 •  Personalen kontinuerligt observerar, dokumenterar och diskuterar barngruppen.
 • Att arbeta för en god föräldrakontakt med ömsesidig kommunikation, där vi skapar trygghet genom att alltid ta upp med berörda familjer om något hänt.

Vi utreder trakasserier och annan kränkande behandling genom:

 • Vi tar barnens konflikter på allvar och visar att vi respekterar dem genom att lyssna när de berättar vad som hänt.
 • Vi följer upp vad som hänt och försöker förstå orsaken till konflikten.
 • Vi förmedlar vad som hänt till berörda föräldrar, till det kränkta barnet och till den som kränkte.

Vi åtgärdar trakasserier och annan kränkande behandling genom:

 •  Vi vuxna visar tydligt att vi inte accepterar att någon beter sig kränkande mot någon annan.
 •  Vi pratar med alla barn som är inblandade och stöder barnen att hitta alternativa lösningar på problemet.
 •  Vi pratar med berörda föräldrar och all personal om hur vi går vidare med problemet.
 •  Vid behov gör vi en skriftlig plan.

Vi dokumenterar, har uppföljning och utvärdering genom att:

 •  Vi skriver kort ned vad som hänt, när det hände, vilka som varit inblandade i konflikten, hur vi går vidare med problemet och på vilket sätt uppföljning ska ske.
 •  Vi informerar berörda föräldrar och personal.
 •  Personal tillsammans med förskolechef har ansvar för att återkoppling sker enligt plan för de barn som är i den egna ansvarsgruppen.
 • Likabehandlingsplanen är ett levande dokument som årligen ska utvärderas och vid behov revideras och anpassas till förskolans behov.

Vi informerar om planen mot diskriminering och kränkande behandling genom att:

 • Styrelsen informeras av förskolechef.
 • Vid inskolning informeras de nya familjerna om likabehandlingsplanen.
 • Föräldrar informeras om arbetet med planen vid t ex. föräldramöten, utvecklingssamtal och hemsida. Vikarier, elever eller praktikanter informeras av ansvarig personal.
 • Förskolechef informerar vid nyanställning.