Föräldrarna

Kännetecknande för Närdaghemmet är att föräldrarna lär känna varandra, personalen och de andra barnen mycket väl, samt att föräldrarna är engagerade i verksamheten. Detta uppnås genom obligatoriskt deltagande i föreningsmöten, styrelsearbete samt genom medverkan i olika arbetsgrupper. De föräldrar som har barn på förskolan städar ungefär var tionde vecka. Dessutom ordnar några familjer julgransplundring för barnen varje år, allt för att vi skall lära känna varandra och ha trevligt ihop.

De olika sysslorna som tilldelas föräldrarna gör att man känner stor delaktighet i vad som händer och sker där ens barn vistas på dagarna. Erfarenheten hos oss visar också att ett starkt föräldraengagemang bidrar till den positiva stämning som finns på Närdaghemmet eftersom alla känner stort ansvar för verksamheten.

Information om föräldrars ansvar och åligganden

När en ny familj börjar på Närdaghemmet inbjuds de till ett informations- och välkomstmöte där de upplyses om rutiner, plikter, och verksamhetens struktur överlag, samt får chans att samtala med och ställa frågor till mer rutinerade föräldrar i verksamheten under en trevlig fikastund.

 

1. Att sköta veckostädning (gäller endast på förskolan)

Föräldrarna städar enligt ett bestämt schema. Städningen under veckan delas mellan två familjer. Den ena familjen ansvarar för städningen måndag och tisdag, medan den andra familjen städar onsdag och torsdag. Någon gång under helgen städas huset mer noggrant. En av familjerna städar mellanvåningen samt tar veckans tvätt, medan den andra familjen städar över- och undervåningen. Det blir ungefär två sådana städveckor per termin.

Vid första städtillfället hjälper fadderfamiljen till med de praktiska rutinerna. Det finns en städbeskrivning i städskrubben. Städningen på vardagar påbörjas tidigast kl 17.00. Av hänsyn till grannar får städning inte ske tidigt på morgonen eller efter kl 22.00.

2. Att delta i arbetsgrupper eller andra uppdrag

Verksamheten bygger på föräldrarnas engagemang och därför är aktivt deltagande i arbetsgrupper eller andra uppdrag obligatoriskt. Arbetsgrupperna beskrivs i avsnittet ”Organisation”.

3. Att gå på föreningsmöten

Vid den årliga föreningsstämman skall varje familj vara representerad. Föräldramöten hålls av personalen en gång per termin där de bland annat berättar om terminens planerade verksamhet.

4. Att delta i höst- och vårstädningen på Förskolan

Två gånger per år gör vi en storstädning av huset. Förutom en grundlig inomhusstädning tillkommer trädgårdsarbete och mindre underhållsarbete av fastigheten.

Detta gäller även de föräldrar som har sina barn hos dagbarnvårdarna.

5. Att delta i fixardagar

Vid behov kan särskilda fixardagar genomföras. Under dessa fixardagar utförs företrädesvis mindre underhållsarbeten. Arbetet utförs av de föräldrar som inte har något annat uppdrag inom Närdaghemmet.

6. Att ingå i joursystemet

Som förälder till barn på förskolan har man jour en fredag per termin kl.07.30-09.00. Man tar då emot och har hand om barnen när pedagogerna utvärderar och planerar kommande veckas arbete.

7. Att själv ordna barnomsorg innan barnet är inskolat i verksamheten.

Om den ansvariga för inskolningen blir sjuk under inskolningsperioden, förbinder sig föräldrarna att ta upp till fem dagars ledighet. Därefter ansvarar Närdaghemmet för att finna en lämplig lösning.

8. Att anordna fester

De föräldrar som har barn som vid höstterminsstarten har fyllt/kommer att fylla tre år under kalenderåret ordnar en julgransplundring.

Vid jubiléer ansvarar en särskild festkommitté för arrangemangen.