Om Närdaghemmet

Närdaghemmet är Uppsalas äldsta föräldradrivna förskola och startade sin verksamhet år 1974. Några år senare köptes fastigheten på Swedenborgsgatan 31, där förskolan fortfarande är belägen. Initiativtagare var några handlingskraftiga föräldrar som startade verksamheten på grund av att barnomsorgen på den tiden inte var tillräckligt utbyggd. Ursprungligen var Närdaghemmet öppet för barn från tre års ålder, men 1993 utökades verksamheten till att omfatta även yngre barn.

Verksamheten på Närdaghemmet har tidigare bedrivits som en kombination av pedagogisk omsorg och förskola. De minsta barnen har då gått hos en dagbarnvårdare för att sedan i treårsåldern gå över till förskoleverksamheten. Från och med höstterminen 2021 har vi dock inte längre möjlighet att erbjuda dagbarnvårdarverksamhet. Alla barnen börjar istället i förskolan.